Noble prize Winners list 2023

Noble prize Winners list 2023 నోబెల్ బహుమతులు-2023  1. వైద్య శాస్త్రం – 2 అక్టోబర్ 2023 – కాటలిన్‌ కరికో(హంగేరీ), డ్రూ వెయిస్‌మన్‌( అమెరికా) – న్యూక్లియోసైడ్‌ బేస్‌ మాడిఫికేషన్లలో వీరు చేసిన ఆవిష్కరణలకు, కొవిడ్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు ...
Read more

DAILY CURRENT AFFAIRS FREE ONLINE TESTS

DAILY CURRENT AFFAIRS FREE ONLINE TESTS ‣ 29th SEPTEMBER 2022 DAILY CURRENT AFFAIRS FREE ONLINE TEST ‣ 28th SEPTEMBER 2022 DAILY CURRENT AFFAIRS FREE ONLINE TEST ‣ 27th ...
Read more

Stay informed about the latest government job updates with our Sarkari Job Update website. We provide timely and accurate information on upcoming government job vacancies, application deadlines, exam schedules, and more.

Categories

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Category 5

error: Content is protected !!